Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zooglobe.pl z 10.06.2018 r. 

 

§1 Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

3. Sprzedawca – Zooglobe Sp. z o.o.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zooglobe.pl;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zooglobe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zooglobe Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

§2 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zooglobe.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.zooglobe.pl, prowadzony jest przez Zooglobe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-762, ul. Capri 2/20, KRS 0000526210; NIP: 5213680180, Regon: 147469266.

4. Adresem do korespondencji oraz do zwrotu towarów jest:

Sklep Zoologiczny Zooglobe

ul. Capri 2/20

02-762 Warszawa

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa:

  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.x oraz 12.0 lub nowszej lub
  • Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub
  • Opera w wersji 11.0 lub nowszej lub
  • Safari 5.0 lub nowszej, 

b) włączona obsługa Java Script.

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zooglobe Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zooglobe.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest bez konieczności rejestracji, jednakże w takim przypadku wymagane jest podanie:

a) imienia i nazwiska odbiorcy,

b) dokładnego adresu dostawy,

c) numeru telefonu kontaktowego,

d) adresu e-mail Zamawiającego. 

2. Rejestracja w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Zooglobe Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zooglobe Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Zooglobe Sp. z o.o. .

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Zooglobe Sp. z o.o. .

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Zooglobe Sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

a) poprzez formularz dostępny na stronie www.zooglobe.pl,

b) poprzez wiadomości elektroniczne dostarczane pod adres e-mail: sklep@zooglobe.pl,

c) telefonicznie pod numerem telefonu 739 264 982.

2. Zamówienia, których sposób składania został zapisany w §4 pkt 1 a) i b) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, natomiast opisane w §4 pkt 1 c) od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 20:00, w soboty od godziny 9:00 do 15:00.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:

a) należy wejść na stronę internetową www.zooglobe.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

b) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

c) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • spodziewanego czasu dostawy.

d) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

e) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zooglobe Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

f) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

g) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail (o ile adres e-mail został podany przez Klienta) obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj. :

a) przedmiot zamówienia,

b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem),

c) główne cechy świadczenia,

d) wybraną formę płatności,

e) wybraną formę dostawy,

f) spodziewany czas dostawy, 

g) całkowity koszt dostawy,

h) dane kontaktowe zamawiającego,

i) dane adresowe odbiorcy Towaru. 

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez panel klienta, po zalogowaniu się lub poprzez kontakt z obsługą sklepu.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zooglobe.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT. 

 

§5 Realizacja zamówień i dostawa 

 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

3. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

4. Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu,

b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,

c) w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.

5. Dostawa zamówionych towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych.

6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, znajdujący się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej, przy czym dostawa pod adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje wyłącznie po dokonani przez Klienta przedpłaty.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na jeden z poniższych sposobów:

a) przesyłką kurierską,

b) przesyłką pocztową,

c) przesyłką do Paczkomatu InPost,

d) transportem własnym Sklepu internetowego.

3. Koszty dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego, znajdującej się pod adresem http://www.zooglobe.pl/Koszty-dostawy-cabout-pol-14.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

§6 Ceny i metody płatności 

 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 42 1140 2004 0000 3302 7574 0099,

b) płatnością elektroniczną w systemie Przelewy24,

c) płatnością elektroniczną w systemie obsługiwanym przez IAI S.A,

d) zapłatą kartą płatniczą Visa, MasterCard, Diners Club, JCB (karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru),

e) płatnością przy odbiorze przesyłki na poczcie, u listonosza lub kuriera,

f) płatność w systemie ratalnym mBank mRaty.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą na adres Sklep Zoologiczny Zooglobe ul. Capri 2/20; 02-762 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email sklep@zooglobe.pl).

4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie Odstąpienie od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w drodze elektronicznej poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy sklep@zooglobe.pl, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sklepowi informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres Sklep Zoologiczny Zooglobe ul. Capri 2/20 02-762 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do Umowy.

10. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§8 Reklamacje dotyczące Towarów 

 

1. Zooglobe Sp. z o.o. jako sprzedawca i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@zooglobe.pl. Zooglobe Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Zooglobe Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§9 Postanowienia końcowe 

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zooglobe Sp. z o.o. Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zooglobe Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zooglobe Sp. z o.o..

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 474 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-01-10
Jestem bardzo zadowolona z zakupów. Karmę dla moich psów otrzymałam bardzo szybko i w dobrym stanie.
2020-01-13
szybko i sprawnie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel